Н а ч а л о

П р о д у к т и

Д е м о

У с л у г и

Ц е н и

К л и е н т и

З а    н а с

К о н т а к т и

 

4A Store
4A Quick
4A Gold
4A Bar
4A Bed
4A Trip
Валутни курсове
© Steniweb.net 2008

4A QUICK

 

Програмата е създадена за управление на обменно бюро. С нея се регистрират текущите покупко-продажби на валута според курсовете на валутите за деня, отчети за извършените операции, движение на касата, поддържа кръстосани курсове, движения на средства и постоянни контрагенти. Този вид дейност е специфичен като отчетност и организация на работата, поради това програмата е разработена в съответствие с изискванията на собствениците на обменни бюра. Програмата “4A QUICK” v2.0 работи в средата на Windows и има минимални изисквания за ресурсно обезпечение от страна на хардуера. Към системата има възможност да се включи фискално устройство. Програмата обезпечава управлението и дейността на обменно бюро - въвеждане и водене на операциите – покупко/продажба на валута, валутните курсове за деня, движение на каса и средствата. Справки и отчети се генерират според средни курсове за периоди от време, касова наличност. Извършва рекапитулация и генерира отчет за БНБ. В секцията МФ - Министерство на финансите.4A QUICK създава регистрационен опис, справка за салдата. За финансовите къщи генерира, според изиксванията на БНБ, отчет за сключените сделки и регистър за сключените сделки. Програмата може да се конфигурира за работа в пункт за изкупуване на метали, като печата декларация за собствено движимо имущество и справка за ДОД. При работа с благородни метали печата бордеро - деклрация. Всички генерирани справки могат да се експортират в Excel. 4A QUICKпозволява архивиране на информацията. Фискалният принтер издава Дневен финансов отчет.

 

Предназначение

За работа в обменни бюра и финансови къщи, в пунктове за изкупуване на метали, за работа с благородни метали

Периферия

Фискален принтер

POS принтер

Работа

4A QUICK - въвеждане и водене на на операциите - покупко/продажба на валута, валутни курсове, движение на каса. Справки и отчети, печат на разширен бон и съответните декларации.